Statutter

Statutter for Norsk forening for farmakoepidemiologi

(DURG Norge)

Vedtatt på generalforsamlingen 23. april 2009

§ 1 Navn 
Navnet til foreningen er Norsk forening for farmakoepidemiologi.

§ 2 Definisjoner
Farmakoepidemiologi er anvendelsen av epidemiologiske metoder til å studere legemiddelrelaterte problemstillinger i befolkningen. Forskning på legemiddelbruk omfatter markedsføring, distribusjon, forskrivning og bruk av legemidler i befolkningen, med spesielt fokus på de medisinske, sosiale og økonomiske konsekvenser av legemiddelbruk.

§ 3 Formål 
Foreningen har som formål i videste forstand å bidra til å optimalisere bruk av legemidler i Norge ved å øke interessen for farmakoepidemiologi og å arbeide for forskning av høy kvalitet innenfor legemiddelfeltet.

§ 4 Medlemskap 
Ordinært medlemskap er åpent for alle i Norge med interesse for og som er involvert i farmakoepidemiologisk forskning. Generalforsamlingen kan utnevne til æresmedlem den som på en eksepsjonell måte, har bidratt til utviklingen av forskning innen legemiddelbruk.

§ 5 Medlemsavgift 
Årlig medlemsavgift bestemmes av generalforsamlingen. Tidsrammen for årsavgiften er identisk med kalenderåret.

§ 6 Tap av medlemskap 
Medlemmer som ikke betaler medlemsavgift eller som viser seg ikke å være verdige som medlemmer, kan bli ekskludert av styret.

§ 7 Generalforsamling
Det avholdes generalforsamling en gang årlig. Den ledes av leder for foreningen. Generalforsamlingen kunngjøres i nyhetsbrev i januar med angivelse av dato for generalforsamlingen og frist for melding av saker. Generalforsamlingen avholdes ordinært innen utløpet av april. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uavhengig av antall tilstedeværende medlemmer.

For å endre statuttene må minst en tredjedel av medlemmene ha avgitt stemme. Hvis det ikke er avgitt nok stemmer, kan forslaget vedtas på neste generalforsamling med simpelt flertall.

Følgende saker tas opp på generalforsamlingen:

– Valg av styre: leder, 4 medlemmer og to varamedlemmer
– Årsrapport
– Årsregnskap
– Fastsettelse av medlemsavgift
– Framlegging av budsjett
– Valg av revisor
– Valg av 3 medlemmer til valgkomité

§ 8 Styret 
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et ordinært medlem Hovedoppgavene til styret er å

– lede foreningen i henhold til formålet og vedtak gjort av generalforsamlingen 
– lage et budsjett for foreningen 
– lage en årsrapport 
– avholde generalforsamling 

Vedtak i styret gjøres ved ordinært flertall. Hvis ikke vanlig flertall oppnås, vil lederens stemme være avgjørende.

§ 9 Oppløsning av foreningen 
Oppløsning av foreningen kan bare besluttes av generalforsamlingen. Prosedyren vil være som ved endringer i statuttene. 
Aktiva i foreningen vil i slikt tilfelle tilfalle Norsk forening for epidemiologi.

Oslo, 23.april 2009